Еуразиялық электрондық порталын пайдалану ережелері


1.Негізгі Түсініктер

1.1.Еуразиялық Электрондық Портал (бұдан әрі – ЕЭП, Портал), eep.mitwork.kzмекен-жайы бойынша орналасқан қағазсыз сатып-алу рәсімдерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін азаматтарға, кәсіпкерлік субъектілеріне, ұлттық холдингтер мен басқарушы компанияларына тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді электрондық сатып-алудың сервистеріне бірыңғай кіру нүктесін беретін ақпараттық жүйесі.

1.2.Электрондық сатып-алу – өткізілуі Еуразиялық Электрондық Портал арқылы қамтамасыз етілетін электрондық нұсқадағы тауарларды сатып-алу (сату), жұмыстарды орындау, немесе қызметтерді көрсету рәсімі.

1.3.Электрондық сатып-алу сервистері (бұдан әрі – ЭСАС) – электрондық сатып-алуды жоспарлау, өткізу, қорытындыларын шығару, және мониторингін қамтамасыз етуге жағдай жасайтын, ЕЭП құралдары/функцияларына қол жетімділік беретін ЕЭП сервистері.

1.4.Иесі мен Операторы (бұдан әрі – Оператор, MITWORK) – «MITWORK» ЖШС, Қазақстан Республикасының аумағында заңмен орнатылған тәртіпте тіркелген, осы Ережелер шарттарының негізінде Портал ЭСАС-тарына қол жетімділікті беруге өкілеттігі бар, ЕЭП және оның жұмыс істеуіне қажетті бағдарламалық-ақпараттық құралдарын иеленетін заңды түлға.

1.5.ЕЭП Қатысушысы, Портал Қатысушысы - электрондық сатып-алуға қатысу үшін орнатылған тәртіпте ЕЭП-да тіркелген, жеке тұлға және/немесе заңды тұлғаның, заңды тұлғалардың уақытша бірлестігінің өкілі.

1.6.Тұтынушы/пайдаланушы – Порталмен көзделген рөлдерде ЕЭП-да тіркелген және/немесе Портал қызметтерін пайдаланатын кез-келген жеке тұлға, және/немесе заңды тұлғаның, бөлімшенің, өкілдіктің өкілі.

1.7.Портал Қатысушысының Әкімшісі – Порталда Қатысушы атынан тіркелген, сатып алу Порталында осы Қатысушының басқа Тұтынушыларының өкілеттігіңанықтау мүмкіншілігіне ие тұтынушы/пайдаланушы.

1.8.Тапсырыс беруші – ЕЭП қатысушысы, ЕЭП-да өткізілетін электрондық сатып-алу барысында тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып-алуға қызығушылығы бар тұлға.

1.9.Ұйымдастырушы – ЕЭП қатысушысы, ЕЭП-да электрондық сатып-алуды ұйымдастыру және өткізу рәсімдерін орындау мақсатында, Тапсырыс берушімен берілген ЭЦҚ бар, Тапсырыс берушінің атынан сенімхат негізінде әрекет ететін жеке тұлға және/немесе заңды түлға.

1.10.Өнім беруші – ЕЭП-да электрондық сатып-алуды жүргізудің қорытындылары бойынша Тапсырыс берушімен келісім-шарт жасасуға үміттенетін ЕЭП қатысушысы.

1.11.ЕЭП пайдалану ережелері – eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану шарттарын, ережелерін, және ЕЭП-де электрондық сатып-алуды жүргізу тәртібінорнататын осы құжат.

1.12.Квазимемлекеттік сектор – қатысушысы немесе акционері мемлекет болып табылатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, соның ішінде ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, ұлттық компаниялар, сонымен қатар мемлекеттік мүлікті басқару саласындағы Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес олармен аффилиирленген болып табылатын, еншілес, тәуелді және басқа да заңды тұлғалар.

1.13.Сәйкестендіру – Қазақстан Республикасының Ұлттық Куәландырушы Орталығының (бұдан әрі – ҚР ҰКО) тіркеу куәлігі (сертификаты) арқылы тұтынушының жеке түлғасының шынайылығын растау рәсімі.

1.14.Авторизациялану – тұтынушының ЕЭП-ға немесе ЕЭП-ның функционалды модуліне қол жетімділігі құқықтарын тексеру рәсімі.

1.15.Жеке кабинет – қол жетімділік деңгейіне сәйкес, ақпаратқа қол жетімділікке жетуге, және ЕЭП-де әрекеттер жасауға мүмкіндік беретін, тұтынушыға ұсынылатын жұмыс бөлімі.

1.16.Тендерлік құжаттама – тауарларды, жұмыстарды немесе қызметтерді сатып-алудың шарттары мен талаптарының әлеуетті өнім берушілерге арналған тізімі. Тендерлік құжаттама ЕЭП-нің электрондық сатып-алу рәсімдерінің бөлігі болып табылады.

1.17.ЕЭП-ның ашық бөлігі – тіркеуді, жүйеде жұмыс істеу үшін аккредитациялауды қажет етпейтін, Интернет желісін пайдаланушылардың барлығына жетімді Порталдың жалпыға қол жетімді бөлігі.

1.18.ЕЭП-ның жабық бөлігі – Порталдың тіркелген, аккредиттелген тұтынушылары үшін ғана қол жетімді Порталдың бөлімі.

1.19.Жосықсыз қатысушылар тізілімі – осы ЕЭП-ды пайдалану Ережелерін бұзу фактілерінің негізінде жасалған Қатысушылардың, сонымен қатар мемлекеттік сатып-алуға қатысушылардың жосықсыз тізілімінде бар заңды тұлғалардың тізімі.

1.20.Электрондық құжат - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлік қолтаңба туралы»Заңына сәйкес, өзіндегі ақпарат электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған және электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған құжат.

1.21.Электрондық цифрлық қолтаңба -электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін және мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар терімі. Электрондық цифрлық қолтаңба қол қоюшы тұлғаның өзi қойған қолымен тең, және Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы № 370-II «Электрондық құжат және электрондық цифрлік қолтаңба туралы»Заңына сәйкес шарттар орындалған кезде бірдей заңдық салдарға әкеп соғады.

1.22.Электрондық көшірме - Электрондық цифрлық қолтаңбаменкуәландырылған, электрондық-цифрлықнысанда түпнұсқа құжаттың мәліметін (деректер) жәнетүрінтолығымен жаңғыртатын құжат.

1.23.Ашық баға – өнім берушілермен қосымша шифрлаусыз баға ұсыныстарын беру тәсілі.

1.24.Жабық баға – Қосымша ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Ұйымдастырушының бірегей кілтің қосымша шифрлаумен өнім берушілермен баға ұсыныстарын беру тәсілі.

1.25.Баға ұсыныстарын шифрлау - өнім берушілермен баға ұсыныстарын шифрланған пішімге кайта құру арқылы қараудан, рұқсат берілмеген қол жетімділіктен, және депайдаланудан операторды қосқанда барлық Портал қатысушылармен өнім берушілерменберілген баға туралы ақпаратты қорғауды қамтамасыз ететін Порталдағы бірегей шифрлауәдісі. Порталдағы баға ұсыныстарын шифрлауреттемесі Ереженің 7.4. тармағында көрсетілген.

2.Жалпы ережелер

2.1.Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану Ережелері(бұдан әрі - Ережелер) https://eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан Еуразиялық Электрондық Порталын пайдалану шарттарын,ережелерін анықтайды, және eep.mitwork.kz мекен-жайы бойынша орналасқан MITWORK компаниясының Порталына жатады, және https://eep.mitwork.kz веб-сайтымен байланысты және MITWORK компаниясына тиесілі барлық тиісінше сайттарға қатысты болып табылады (бірлесе отырып Портал деп аталады). Портал «MITWORK» ЖШС (бұдан әрі - ОПЕРАТОР, MITWORK) компаниясының меншігі болып табылады.

2.2.Портал мен ЭСАС-ты пайдалана отырып, ЕЭП Қатысушысы мен ЕЭП Қатысушысы мүдделеріне өкілдік ететін ұйым Еуразиялық Электрондық Порталды пайдалану Ережелерімен мүлтіксіз келіседі.

2.3.Осы Ережелер Портал арқылы жүргізілетін электрондық сатып-алу мен операцияларды жүзеге асыру үрдісінде Портал Қатысушылары арасында туындайтын карым-қатынастарды реттейді.

2.4.Осы Ережелер Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі, «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының Заңыменжәне де Қазақстан Республикасының өзге де заң актілерімен сәйкес дайындалды.

2.5.Ережелер пайдалану шарттарын, электрондық қызметтер көрсету саясатын, сонымен қатар Портал жұмысының қағидаттарын анықтайды. Жұмыс бойынша егжей-тегжейлі анықтамалық материалдар бұған қоса Порталдың Анықтама орталығында немесе EEP.MITWORK.KZ мекен-жайы бойынша орналасқан Порталдың тиісінше бөлімдерінде келтірілген.


Құжаттың толық нұсқасын жүктеу