Қолдану шарттары


MITWORK-ке қош келдіңіздер!

Біздің қызметтермен және өнімдермен қолданғаныңыз үшін алғыс білдіреміз (бұдан былай - Сервистер).

Олар«MITWORK»ЖШС компаниясымен (WWW.MITWORK.KZ) ұсынылған. Біздің Порталмен қызметтерді,Портал мен қызметтердің мазмұнын қолдана отырып, осы Қолдану Шарттарымен келісесіздер.Олармен мұқият танысуды сураймыз. Бізбірнеше түрлы Қызметтерді ұсынғандықтан, кейбіреулерінде қолданудың қосымша шарттары және шектеулері қолданыста болуы мүмкін. Ондай шарттар Қызметтерге тиісті Келісімдерде/Ережелерде келтірілген, соңғыларын сіздер пайдаланған жағдайда, сіздің MITWORK пен келісімнің бөлігі болады.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Портал - «MITWORK» ЖШС компаниясының сайты ретінде, WWW.MITWORK.KZ адресі бойынша орналасқан, осында қолданатын термин, және де www.mitwork.kz веб-сайтымен қайсы бір тұрде байланысты интерне тресурстарының жиынтығы, оның ішінде «MITWORK» ЖШС компаниясының меншігі болатын (бұдан былай -ОПЕРАТОР, MITWORK), eep.mitwork.kz адресі бойынша орналасқан Еуразиялық Электрондық Портал.

Мазмұны -барлық мәтін, графика, пайдаланушылық интерфейс,визуалды интерфейс, суреттер, тауар белгісінің аты, логотиптер, дыбыс, әуен, бейленелу және бағдарламалық кодтар, сонымен қатар қосқанда әрленім, құрылым, таңдау, үйлестіру, орналасу, сыртқы түр, жалпы стиль.

Ие және Оператор (бұдан былай – Оператор, MITWORK) – «MITWORK» ЖШС, Қазақстан Республикасының аймағында заңмен көрсетілген тәртіпте тіркелген заңды тұлға, Портал Қызметтеріне рұқсаты беруге үәкілетті, Порталмен және оның қызмет істеуі үшін қажетті бағдарламалық-аппараттық құралымен иеленуші.

Портал және оның Мағынасы, Портал құрамына кіретін, MITWORKкомпаниясымен басқарылады/лицензияланады, меншігі болады, сауда ережелерімен, авторлық құқықпен, патенттік құқықпен, және тауарлар белгісі туралы заңнамамен, және де басқа да құқықтармен, зияткерлік меншікпен байланысты, және жосықсыз бәсеке туралы заңнамамен қорғалады.

ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ

Порталды лайықсыз түрде қолдануға,сондай-ақ Порталдың және оның қызметтеріне және/немесе оларға Порталдың стардартты интерфейсіне заңсыз түрде өтіп қолжетімділікті алуға тиым салынады.

Порталды тек заңнама нормаларына сәйкес, қоса есептегенде қолданыстағы нормативтік актілермен және ережелермен, оның ішінде Порталда ақпаратты орналастыру Ережелерімен, осы Ережелерге қосымшада келтірілген және осы Ережелердің ажыратылмас бөлігі болатын, қолдануға рұқсат беріледі.

Порталдың кез келген бөлігіне немесе оның Мағынасына рұқсат, көшіру, алу және қадағалау үшін кез келген «терең байланыстыратын»тәсілдерді, парақтарда ақпарат жинау, роботтар, өрмекшілерді және басқа дағдылы құрылғыларды, бағдарламар, алгоритм және әдістерді, және басқакез келген ұқсас немесе баламалықолды процесстерді қолдануғатыйым салынады; Портал арқылы арнаулы берілмеген кез келген әдістермен ақпарат, құжат жемесе кез келген материалдарды алуға әрекет жасап немесе алғанда Порталды немесе оның Ішіндегісін ұсынуға немесе навигациялық құрамын кезкелген әдіспен жаңғыртуға немесе айналып өтуге тыйым салынады. Оператор ондай кез келген әрекеттерді оқшаулауға және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес наразылық білдіруге құқылы.

Құпия сөзді бұзу, құпия сөзді талдау немесе басқа кез келген заңсыз әдістермен Порталда немесе Портал арқылы ұсынылатын кез келген қызметтерге,Порталдың немесе кез келген Портал серверіне жататын кез келген басқа жүйелер немесе желілерге, және Порталдың міндетіне немесе кез келген бөлігіне рұқсат етілмеген рұқсатты алуға әрекет етуге тыйым салынады.

Порталға жататын кез келген желі немесе Порталдың қауіпсіздік жүйесінде кемшіліктерді тексеруге немесе сканирлеуге,анықтауға тыйым салынады, және де Порталға жататын кез келген желі немесе немесе Порталдағы сәйкестендіруді немесе қауіпсіздік жүйесін бұзуғатыйым салынады. Іздеушігет иесілі емес Порталдың кез келген есеп жазбасын қосқанда,кез келген басқа пайдаланушы немесе Порталдың келушісі және/немесе кез келген басқа Пайдаланушы туралы кез келген ақпаратты қадағалауға немесе қадағалауға тырмысуға ,кері іздеу жасауға тыйым салынады. Порталға жататын желі немесе кез келген жүйелер, немесе Порталдың желісі немесе жүйелері немесе Портал инфрақұрылымына жөнсіз немесе ұлкен үйлесімсіз салмақтүсіретін кейбір әрекеттерді қамдануға тыйым салынады.

Порталдың тиісті қызмет істеуіне араласуға талпыну немесе қол сұғу үшін рәсім, бағдарлама немесе кейбір жабдықтарды немесе Порталда өтетін кез келген операцияларға пайдалануға, немесе Порталды кез келген басқа тұлғамен қолдануға тыйым салынады.

Порталдың мазмұнын және/немесе контент көзін бұрмалау мақсатында атауын боямалауға немесе басқа әдістермен сәйкестендіргіштермен қулық әрекет жасауға тыйым салынады.

Өзін басқа тұлға ретінде, ұйым немесе басқа тұлғаның өкілі ретінде көрсетуге тыйым салынады.

Порталмен жұмыс жасаған кезде ешбір пайдаланушыларға Порталдың зияткерлік меншігіне, ешбір Қызметтерге, олармен байланысты Мағынасына құқықтар берілмейді. Соңғысы оның иесінің рұсаты болғанда қолдануға болады және/немесе ондай мүмкіндік заңнамамен қамтамасыз етілгенде.

Қызметтерде үшінші тұлғалармен енгізілген және/немесе жасалған мағына болуы мүмкін. Үшінші тұлғаларол үшін толық жауапкершілік көтереді. Кей кезде Оператор мағынасын осы Ережелерге немесе заңнамаға сәйкестігін тексереді. Ауыр бұзушылық анықталған жағдайда Оператор оны жоюға және/немесе оқшаулауға құқылы. Бірақбұл Оператордың міндетті түрде барлық материалды тексеретінің білдірмейді.

MITWORK және басқа тұлғалардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз немесе басқа қызметтерге азғыруға, осы пайдалану Ережелерімен және/немесе халықаралық келісімдермен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілмеген мақсаттарда Порталды және оның Мағынасын пайдалануға тыйым салынады.

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ

Портал құрамына кіретін, барлықмәтін, графика, пайдаланушылық интерфейс, визуалды интерфейс, суреттер, тауарлар белгісінің аты, логотиптер, дыбыс, әуен, бейленелу және бағдарламалық кодтар (Мағына деп бірлесіп аталатын), тағы басқаларын қоспағанда әрлем, құрылым, үйлестіру, орналасу, сыртқы түр, жалпы стиль және осы Мағынаның орналасуы MITWORK компаниясымен басқарылады/ лицензияланады, меншігі болады, сауда ережелерімен, авторлық құқықпен, патенттік құқықпен, және тауарлар белгісі туралы заңнамамен, және де басқа да құқықтармен, зияткерлік меншікпен байланысты, және жосықсыз бәсеке туралы заңнамамен қорғалады.

Осы Шарттарда ашық көрсетілген жағдайлардан басқа, MITWORK компаниясының алдын ала жазбаша келісімісіз, Порталдың және Мағынаның ешбір бөлігін немесе кез келген тәсілмен кез келген компьютерге, серверге, веб-сайтқа немесе кез келген тасымалдаушыға тарату, жариялау үшін, көшіруге,жаңғыртуға, жариялауға, Интернетте орналастыруға, поштамен жіберуге, көпшілікке көрсетуге, кодтауға, аударуға, тапсыруға, кез келген әдіспен таратуға («қосарланушылықты» қосқанда) жатпайда.

Пайдаланушылар Порталды және оның қызметтерін Қызметтер жумыс шеңберінде оның бағдарламалық қамтамасызды қолдануға қайта табыстауға жатпайтын және тек айрықша емес пайдалану құқық негізінде пайдалануға құқылы. Осы айрықша емес құқық (лицензия) Қызметтердің барлық артықшылықтарын оларды қолдану ережелерімен толық сәйкесте пайдалануға рұқсат береді. MITWORK-тан жазбаша келісім болғанда немесе заңнамамен көзделген жағдайларды қоспағанда, бұл құқық Қызметтердің кейбір элементтерін және оларға қатысты бағдарламалық қамтамасыздарды көшіруге, өзгертуге, жариялауға, сатуға немесе жалға тапсыруға, осы БҚ бастапқы кодын алуға тырысып және кері өңдеуді жасауғатыйым салады және жобаламайды.

Кейбір бағдарламалар, Порталмен және оның қызметтерімен жұмыс жасағанда қажетті немесе оған кіретін, ерікті бағдарламалық қамтамасызды жариялау нормаларына сәйкес берілетін ерікті лицензия талаптарымен жарияланады.

АҚПАРАТТЫ ЖАРИЯЛАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ШАРТТАРЫ

Қазақстан Республикасының заңнамасымен рұқсат етілмеген (төменгі тармақтарда көрсетілген ақпаратты қоса, бірақ шектелмей) жұмыстар, қызметтер, тауарлар туралы ақпаратты орналастыруға тыйым салады.

Егер төменде көрсетілген тармақтардың тым болмаса біреуі бұзылғанда Порталда орналастырған ақпарат Оператормен ескертусіз жоюға жатады:

Порталда келесі тауарлар/ жұмыстар/қызметтерді орналастыруға/жариялауға тыйым салынады:

 1. Байланыс арнасынан ақпаратты шешу үшін арнайы техникалық құрал-жабдықтарды дайындау, өңдеу, ақпаратты жасырын алуға басқа құралдар, байланыс арнасынан ақпаратты шешуге арналған арнайы техникалық құрал-жабдықтарды, ақпаратты жасырын алуға басқа құралдарды сату (микроқұлақшындар, салпыншақ-камера, кіріктірілген камераменкөзілдірік, сағат-камера, радиоэлектрондық және арнайы техникалық құрал-жабдықтар және ұқсас).
 2. Қазақстан Республикасында мемлекеттік бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар Республикалық тізімге енгізілген өсімдіктер туралы ақпарат, көрсетілген тізімге енгізілген есірткі, психотроптық заттарды, сол тектестерді жою, қолдану Қазақстан Республикасы аумағынан шығару, Қазақстан Республикасы аумағына әкелу заңсыз дайындау, қайта өңдеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу , сату (беру) туралы ақпарат.
 3. Басқа тұлғалар туралы дәйексіз ақпарат.
 4. Жарнамалық хабарландыруларға басу үшін пайдаланушыларға сыйақы бағдарламалар туралы, іздеуді орындау туралы ұсыныс, сайттарды көру және хаттарды оқұ, интернетте жалақы жарнамасы туралы ақпарат, желілік маркетингпен, қаржы пирамидасымен, Форексте жалақыға байланысты ақпаратттар, МММ, Iwowwe туралы ақпарат.
 5. Шаруашылық қызметті жургізуге байланысты емес, қосқанда, бірақ шектелмей: жеке фотоальбомдар, футбол клубтарының фан-клубы, музыкалық топтардың фан-клубтары; ақпараттық сайттар; тілдесу үшін сайттар; ойын сайттары туралы ақпарат.
 6. Адам органдарын сату және сатып алу туралы, донор қызметтері туралы (өткізем/ қан сатып алам/ бүйрек және ұқсас) ақпарат.
 7. СИТЕС халықаралық конвенция тізіміне енгізілген өсімдіктер және жануарлар (флора және фаунада сирек және жойылып бара жатқан түрлерді сату туралы). Тәлімбақта өскен,бірақ Халықаралық Қызыл кітапқа енгізілген хайуанаттарды сату туралы хабарламалар міндетті түрде: хайуанаттың дұрыс және толық атауын, тәлімбақтың атауын және/немесе тәлімбақтың ресмисайтына сілтемені қамтуы қажет.
 8. Тері және тері бұйымдары, мүйіздер,аяқтар,жойылу қатері бар және сирек кездесетін хайуанаттар турлерінің тұлыбы.
 9. Пираттық оптикалық тасымалдаушы әуен, фильм, ойындардың астыртын көшірмелерімен.
 10. контрабандалық тауар және ұрланғанмүлік.
 11. Іздеудежүрген көлік құралдары; құжатсыз.
 12. Мемлекеттік марапаттар (Ұлы Отан соғысында Жеңісті мәңгі есте сақтау туралы марапат) – сату, солай ақ сатып алу.
 13. Шетел валютасы және/немесе валюталық құндылықтар (нумизматикалық мақсаттарда сатып алуды қоспағанда).
 14. Жасанды ақша белгісі және пошталық төлемнің жасанды белгісі.
 15. Үшінші тұлғаларға тиесілі акциялар және басқа құндықағаздар.
 16. Қолданыстағы (оның ішіндеөтіп кеткен қолданылу мерзімі) күші бар мемлекеттік жеке куәлік және дүниедегі кез келген елдің құжаттары (паспорт, id-карта,күәлік, студенттік билет, сынақ кітапшасы, дипломдар,жол билеті,рұқсат қағаз,сертификаттар, рұқсаттама,лицензия және ұқсас),және осы құжаттардың бланкісі.
 17. Номерлік белгілерді жасау және сату (стандартты, атаулы, таңдаулы және ұқсас), автокөліктін жүрісін тарқату қызметі.
 18. Рұқсат берілмеген таратуға себептесетін спамерлікбазалар, тауарлар және қызметтер.
 19. Жеке деректері бар дерекқор.
 20. Коммерциялық, банктік немесе мемлекеттік құпиясы бар материалдар.
 21. Интернетте орналастырған үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын бұзатын ақпарат, патенттік құқық, коммерциялық құпия, сайттардың көшірмесі немесе жеке алынған парақтар, суреттеме және мәтін, егер түпнұсқаны көшіру иелерімен тыйым салынса.
 22. Жеке өмірдің құпиясын бұзатын, абыройға, намысқа және заңды тұлғалардыңжәне азаматтардың іскерлік беделіне дақ түсіретін материалдар.

...


Құжаттың толық нұсқасын жүктеу