ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТАЛЫН (EEP.MITWORK.KZ) ТҰТЫНУШЫМЕН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ


ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОРТАЛЫН (EEP.MITWORK.KZ)

ТҰТЫНУШЫМЕН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

 1. Жалпы ережелер
  • Еуразиялық Электрондық Портал (бұдан әрі – ЕЭП, Портал), eep.mitwork.kzмекен-жайы бойынша орналасқан қағазсыз сатып-алу рәсімдерінің ашықтығы мен тиімділігін қамтамасыз ету үшін азаматтарға, кәсіпкерлік субъектілеріне, ұлттық холдингтер мен басқарушы компанияларына тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді электрондық сатып-алудың сервистеріне бірыңғай кіру нүктесін беретін ақпараттық системасы.
  • ЕЭП Қатысушысы -электрондық сатып-алуға қатысу үшін ЕЭП-та орныққан тәртіптетіркелген заңды,жеке тұлға, жеке кәсіпкер,заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі, ,және Порталда қызмет/жұмыс/тауарды сатып алу, сату бойыншамүдделеріне өкілдік етуге тиісті заңды тұрдеөкілдік берілген осы тұлғалардың өкілетті өкілдері.
  • Тұтынушы – Порталмен көзделген рөлдерде ЕЭП-да тіркелген және/немесе Портал қызметтерін пайдаланатын кез-келген жеке тұлға және/немесе заңды тұлғаның, бөлімшенің, өкілдіктің өкілі, жеке кәсіпкер.
  • Иесі мен Оператор (бұдан әрі – Оператор) - «MITWORK» ЖШС, Порталда ақпаратты орналастыру мен алмастыруға өкілетті, ЕЭП-ны иеленетін тұлға.
  • Электрондық сатып-алу – жүргізуін Еуразиялық Электрондық Порталдың Операторы қамтамасыз ететін электрондық нұсқадағы тауарларды сатып-алу (сату), жұмыстарды орындау, немесе қызметтерді көрсету рәсімі.
  • Дербес деректер– субъектіге қатысы бар кез-келген электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалды ақпарат тасушыда жазылған, құрамында (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей)келесідей деректер бар болуы мүмкін деректер:
   • ЕЭП-да тіркелу және авторизациялану үшін қажет ақпарат [тегі, аты, әкесінің аты; азаматтығы; жеке тұлғасын куәландыратын құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; туылған күні мен деректері;байланысты колдауғақажетті ақпараттар (тіркеу орны,іс жүзіндеболған жері (тұрған орын), уақытша тіркеу орны,жұмыс орны және лауазымы; телефон номері(ұй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта, электрондық сатып-алуға катысуға байланысты ақпараттар - шарт (келісім) мәтіні,оған қосымша келісімдер, тендерлік құжаттар, арыз бен келісімдер, қатынасхаттар, құқық белгілеуші құжаттар, банк шоттары және төлем карточкасының номерлеріжәне тағы да басқа; іскерлік қатынастар сипаты және мақсаты туралы ақпараттар; ЕЭП Операторына қажетті басқа да ақпартаттар, соның ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына және ЕЭП Операторының ішкі құжаттарына сәйкес анкета толтыру, ЕЭП Қатусышының жеке кабинетін қалыптастыру];
   • жоғарыда көрсетілген мәліметті өзгерту және/немесе толықтыру туралы мағлұмат.
  • Осы Келісімде қолданылатын атаулар мен анықтамаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндірме беріледі.
 2. Келісім тақырыбы
  • Еуразиялық Электрондық Порталды қолдану туралы осы Тұтынушылық Келісім (бұдан әрі – Келісім) Портал Операторы мен Қатысушы арасындағы қарым-қатынасты реттеу және Көпшілік офертасы негізінде рұқсат берутуралы Қатысушы мен ЕЭП Операторы арасында жасалған.
  • Осы Келісімгеқол қоя отырып Тұтынушыоған Порталда заңды/жеке тұлғаның мүдделерің өқілдік етугезаңды/жеке тұлғамен сенім берілген деп ЕЭП Қатысушы атынан растайды.
  • Осы Келісімге қол қоя отырыпТұтынушыЕЭП Оперторының атынан ол осы Келісіммен танысып және қол қою және тіркеу әрекетіменhttps://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/offer және https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/accreditation, сілтемесі бойынша орналасқан көпшілік оферталарынын акцептеп іске асырғанын растайды,және Евразиялық Электрондық Порталды (https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/rules) қолдану Ережелеріне, қолдану талаптарына(https://eep.mitwork.kz/ru/pages/show/conditions)келісіп жәнееліктеугеміндеттенеді.
  • Осы келісімге қол қоя отырып ТұтынушыҚатысушының атынан ОператордыҚатысушының тіркеу міліметтерімен сәйкес және Қатысушының берген құжаттарына сайаккредиттеугеуәкімдік береді.
  • Осы Келісімге қол қоя отырып Тұтынушы Дербес деректерді жинауға, өңдеугежәнетаратуға шартсыз және қайтарып алынбайтын келісім береді; осы Келісімге №1 қосымшаға және нысанаға сәйкес сәйкестендірудіқамтамасыз ету мақсатында онымен Порталғаберілетін Порталмен әрекеттер/операцияларды, Оператормен әрекет немесеміндеттемелерді.
  • Осы Келісім көпшілік офертасы болып табылады. Порталдың мәліметтерінерұқсат ала отырып, Тұтынушы осы Келісімге қосылды деп саналады.
  • Портал Операторы кез-келген уақытта бір жақты тәртіпте осы Келісімнің талаптарын өзгертуге құқылы. Осындай өзгерістер Келісімнің бұрыңғы нұсқасының автоматты түрде күші жойыла отырып, жаңа нұсқасының ЕЭП-да (eep.mitwork.kz) орналастырылған уақыттан бастап кідіртпей күшіне енеді.
  • Тұтынушы енгізілген өзгерістермен келіспеген жағдайда Порталға кіруге рұқсаттан бас тартып, Портал мәліметтері мен сервистерін қолдануды тоқтатуға міндетті.
Құжаттың толық нұсқасын жүктеу